Algemene Voorwaarden Stichting Nederland Blaast


Artikel 1 Definities
Deelnemer: Inschrijving: Inschrijving geschied middels een boekingsformulier op de website. Indien een deelnemer onder de 18 jaar is kan de inschrijving alleen door een ouder of verzorger geschieden. Ouder/verzorger is een wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige deelnemer.
Activiteit: onder activiteiten wordt verstaan de individuele hoofd- of bijvakken of groepsactiviteiten zoals omschreven op de website.
Stichting Nederland Blaast: hieronder wordt begrepen het bestuur van de Stichting.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de inschrijving van een kind, jongeren of volwassenen, deelnemend aan een activiteit van Stichting Nederland Blaast. Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Voor zover de bepalingen van de inschrijving afwijken van de algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de inschrijving.


Artikel 3 Betalen
De aanbetaling dient binnen één week na de voorlopige bevestiging van de inschrijving voldaan te zijn. De aanbetaling bedraagt 20% van het totaalbedrag. Met het voldoen van de aanbetaling is uw inschrijving voorlopig bevestigd.
Twee maanden voorafgaand aan het evenement ontvangt de deelnemer de definitieve bevestiging. Het restbedrag dient één week na de definitieve bevestiging bijgeschreven te zijn op de rekening van Stichting Nederland Blaast. Als binnen deze termijn het restbedrag niet is bijgeschreven vervalt de inschrijving en wordt de aanbetaling niet teruggestort.


Artikel 4 Annuleren
Een inschrijving kan geannuleerd worden tot uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het evenement zonder kosten.
Een inschrijving kan geannuleerd worden tot uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het evenement tegen 20% van het totaalbedrag (aanbetaling).
Een inschrijving kan vanaf de definitieve bevestiging (twee maanden voorafgaand aan het evenement) of tijdens het evenement niet meer worden geannuleerd.
Als door of vanwege de organisatie een deelname wordt geannuleerd voorafgaand aan de definitieve bevestiging ontvangt de deelnemer de aanbetaling terug. Mocht na de definitieve bevestiging het evenement door de organisatie worden geannuleerd dan ontvangt de deelnemer de inschrijfkosten terug.


Artikel 5 Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Nederland Blaast hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze deelnemers. Stichting Nederland Blaast verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, slechts in het kader van de bedrijfsvoering gebruikt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan een goede bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Indien de ouder/contactpersoon bezwaar heeft tegen voormeld gebruik van persoonsgegevens of de eerder verleende toestemming wil intrekken, kan hij/zij dat te allen tijde schriftelijk aan Stichting Nederland Blaast kenbaar maken. Conform de daarvoor wettelijke regelingen heeft een intrekking geen gevolgen voor de verwerking van gegevens voor het moment van intrekking.


Artikel 6 Aansprakelijkheid
De Stichting Nederland Blaast is niet aansprakelijk voor schade of letsel ten tijde van het evenement of gevolgschade waarbij de deelnemer betrokken is.
De deelnemer is aansprakelijk voor schade en/of diefstal van materiaal van Stichting Nederland Blaast als mede materiaal gehuurd door Stichting Nederland Blaast ten behoeve van de activiteit dan tijdens de activiteit in gebruik wordt gegeven aan de deelnemer.
Het is niet mogelijk om bij ongevallen, letsel of schade de Stichting Nederland Blaast of enig lid van de stichting in zijn functie of in privé of enige volwassenen vrijwillig(st)er, daaronder begrepen staf of leiding, tijdens de muziekweek in zijn functie of in privé aansprakelijk te stellen voor schade zowel materieel, geestelijk als lichamelijk of gederfde inkomsten.
De Stichting Nederland Blaast kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal van persoonlijke eigendommen en voor schade van persoonlijke eigendommen.


Artikel 7 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en vergissingen op de internet site, in de brochure of inschrijvingsformulieren binden Stichting Nederland Blaast niet. Dergelijke fouten of vergissingen zijn fouten en vergissingen die op het eerste gezicht als zodanig kenbaar voor de boeker/lezer zijn.


Artikel 8 Deelname
Deelname aan de activiteiten van de Stichting Nederland Blaast is geheel vrijwillig. Alle betrokkenen tijdens de activiteiten, participeren geheel op basis van vrijwilligheid.


Artikel 9 Uitsluiting
De Stichting Nederland Blaast behoudt zich het recht voor bij wangedrag van een deelnemer deze van verdere deelname uit te sluiten. Er is geen recht op terugbetaling van de niet-genoten activiteiten. De hieruit voortkomende kosten komen voor de rekening van de deelnemer.


Artikel 10 Wijziging van de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden en de op de website van de Stichting Nederland Blaast vermelde gegevens kunnen door de Stichting Nederland Blaast te allen tijde worden gewijzigd. Een wijziging geldt ook ten aanzien van de inschrijving aangegaan voor het tijdstip van de wijziging. Een wijziging treedt niet eerder in werking dan twee (2) weken na kennisgeving aan de ouder/verzorger. Indien deze niet instemt met de wijziging heeft hij/zij het recht kosteloos de inschrijving in te trekken voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Alles waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, wordt door de Stichting Nederland Blaast beslist.


Artikel 11 Eigendom
De Stichting Nederland Blaast is intellectueel eigenaar van de door haar voortgebrachte producten. Hierop rust het recht van copyright. Gebruik van deze producten dient te worden gemeld aan, en kan uitsluitend geschieden met toestemming van de Stichting Nederland Blaast.
Bronvermelding “Stichting Nederland Blaast” is bij gebruik van producten (zoals beeldmateriaal of tekst) verplicht.
Stichting Nederland Blaast mag materiaal wat tijdens het evenement is opgenomen zelf vrij gebruiken om haar Stichting te promoten. Door deelname zie je af van het portretrecht.


Artikel 12 Overige bepalingen
De voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het gebied waar de Stichting Nederland Blaast gevestigd is.
Op overeenkomsten tussen Stichting Nederland Blaast en de deelnemers of andere partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Ten slotte verwijst Stichting Nederland Blaast naar huisregels van eventueel ingehuurde partijen.

Privacy Verklaring

Gedragsregels

  • De gedragsregels van het Akoesticums dienen gevolgd te worden
  • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen van de cursus te verwijderen.